§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin to zbiór zasad funkcjonowania sklepu internetowego www.zegarkowamoda.pl prowadzonego przez firmę: „Zegarkowa moda” Małgorzata Marzec. z siedzibą pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 21 C. (NIP: 865-101-86-89 REGON: 830246833) na podstawie wpisu do CEIDG oraz zawartych za jego pośrednictwem umów kupna-sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa zawierana jest między zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a Sklepem internetowym www.zegarkowamoda.pl zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: zegarkowamoda@zegarkowamoda.pl
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uprzednia akceptacja Regulaminu sklepu internetowego www.zegarkowamoda.pl przez Klienta oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, nie obejmującymi kosztów przesyłki towaru do Klienta.
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sklep nie prowadzi sprzedaży towaru poza terytorium Polski. Zamówienia zwierające adres dostawy poza terytorium Polski nie będą realizowane.

§ 2
Zamówienia

 1. Sklep www.zegarkowamoda.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy dodać do koszyka produkt/produkty z oferty sklepu a następnie kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”. Po wykonaniu tej operacji należy wypełnić formularz zamówienia, wpisując swoje dane oraz adres dostawy. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu dostawy oraz płatności, a następnie należy potwierdzić zamówienie, klikając na przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana wiadomość e-mailem, potwierdzająca przyjęcie zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient zrealizuje zamówienie wybierając produkt, który w opisie posiada informacje „towar dostępny, jako oczekiwana dostawa” lub „przedsprzedaż”, wówczas Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. Klient otrzyma e-mail od sprzedającego z informacją określającą możliwy czas realizacji zamówienia lub propozycję zakupu innego produktu dostępnego w sprzedaży. Klient ma prawo do niezaakceptowania zaproponowanych warunków sprzedaży, może anulować zamówienie. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na zaproponowane warunki sprzedaży w ciągu 24h zamówienie zostanie anulowane przez www.zegarkowamoda.pl.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie poinformowany e-mailem na adres podany w formularzu zamówienia.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym towarze, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 3
Płatności

 1. Za zamówiony towar możliwa jest zapłata przez Klienta:
  a) za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki),
  b) przelewem na konto bankowe Sklepu:
  Alior Bank o/Stalowa Wola nr 91 2490 0005 0000 4500 8981 0846
 2. W przypadku wyboru formy płatności określonej w pkt. 1 b) tj. przelewem na konto bankowe Sklepu, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym wyżej rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Koszt wysyłki towaru do Klienta określony jest w cenniku dostawy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności: „przelew na konto Sklepu„ i nie uiszczenia przez Klienta należności za wybrany towar wraz z kosztami przesyłki w terminie do 3 dni od dnia wypełnienia „formularza zamówienia” – Sklep ma prawo odstąpić od realizacji tego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

§ 4
Dostawa towaru

 1. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Wyboru firmy przewozowej dokonuje Klient zaznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia.
 3. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające dostarczenie mu zamówionego towaru pod właściwy adres.
 4. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych zazwyczaj w ciągu 2-7 dni roboczych.

§ 5
Gwarancje i reklamacje

 1. Oferowane przez sklep internetowy Zegarkowa Moda produkty są nowe, wolne od wad oraz objęte gwarancją – warunki gwarancji są przedstawione w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej. Szczegółowe informacje oraz treść karty gwarancyjnej można uzyskać kontaktując się ze sklepem internetowym Zegarkowa Moda.
 2. W przypadku reklamacji Klient odsyła produkt wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową) lub kartą gwarancyjną (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres: „Zegarkowa Moda” Małgorzata Marzec, ul.Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola.
 3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacje towarów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy określonej w § 1 pkt.1 regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Reklamacje niedotyczące bezpośrednio towaru rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie na adres: „Zegarkowa Moda” Małgorzata Marzec, ul. Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, którego wzór zostanie przesłany Klientowi drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich lub tylko części produktów objętych zamówieniem.
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (w przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty przy odbiorze - zalecamy by wyraził zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy wskazany np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar wraz z otrzymaną przez Klienta dokumentacją dołączoną do towaru (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne) powinien być odesłany kompletny w stanie niezmienionym - chyba, że zmiany wynikają ze zwykłego zarządu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: „Zegarkowa Moda” Małgorzata Marzec, ul. Poniatowskiego 21 C, 37-450 Stalowa Wola. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy produkt służy zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta (np. jest grawerowany na zamówienie).

§ 7
Ochrona prywatności

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.zegarkowamoda.pl , są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).Klient Sklepu ma prawo m.in. do zmiany, uaktualnienia a także do żądania usunięcia danych osobowych, które go dotyczą. Szczegółowe prawa Klientów Sklepu w tym zakresie określone zostały m.in. w art.32-25 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Akceptując warunki regulaminu Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym.

§ 8
Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu, z wyjątkiem tych, które wynikają z praw konsumenta.

§ 9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Sklepu. Klient ma prawo i może zapoznać się z Regulaminem za każdym razem, gdy składa Zamówienie. Sklep dołoży wszelkich starań by informacja o zmianie regulaminu dotarła do wszystkich naszych klientów, na co najmniej 14 dni przed zmianą regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zamieszczana będzie również na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sklepu, jak również nie ograniczają praw Klienta wynikających z powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.